Image

INTERN REGLEMENT VC DENTERGEM

PRAKTISCHE INFO VOOR JONGENS EN MEISJES EN/OF HUN OUDERS.

 

I. Omschrijving van de vereniging.

VC Dentergem is een feitelijke vereniging die werd opgericht op 5 mei 1995 voor onbepaalde duur en stelt zich tot doel de volleybalsport te bevorderen.
Op 15/12/2014 werd VC Dentergem VZW opgericht.

Zij tracht dit te doen door :

- zich aan te sluiten bij de Vlaamse Volleybalbond

- het houden van trainingen en het deelnemen aan wedstrijden en/of tornooien

- alle andere wettige middelen.

II. Het bestuur.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van minimum 4 leden.

De bestuursleden verdelen onder elkaar de taken van voorzitter, secretaris, financieel verantwoordelijke etc.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen. Het neemt zijn beslissing met een klassieke meerderheid der stemmen, zelfs als niet alle bestuursleden aanwezig zijn.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig om de goede werking van de vereniging te verzekeren.

Van elke bestuursvergadering wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt, voorafgaand aan de volgende vergadering, overgemaakt aan de bestuursleden. Op die volgende vergadering wordt het verslag ter goedkeuring voorgelegd.

Het bestuur beheert de gelden van de vereniging als een goede huisvader.

Deze geldmiddelen van de vereniging bestaan uit :

- lidgelden van de spelende leden

- subsidies

- sponsoring

- fondsenwervende activiteiten (koekjesverkoop, kaarting etc.)

Het bestuur verbindt zich ertoe de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) toe te passen.
Klik hier om onze privacyverklaring te raadplegen.

Bestuursleden kunnen enkel schriftelijk ontslag nemen uit het bestuur. Uittredende bestuursleden blijven verantwoordelijk tot in hun vervanging wordt voorzien of na décharge van de overige bestuursleden.

III. De leden en het lidgeld.

De vereniging kent :

– spelende leden

– niet-spelende ondersteunende leden

a) Spelende leden zijn die leden van de vereniging die als dusdanig door het bestuur aanvaard worden en die hun lidgeld voor het werkjaar betaald hebben.

Door het betalen van het lidgeld aanvaardt het lid de bepalingen van dit intern reglement en ontslaat het de vereniging en haar bestuursleden van elke aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. Het bestuur kan steeds pro-rata lidgelden bepalen voor zij die toetreden in de loop van het werkjaar.

Leden die uit vrije wil uit de vereniging stappen in het lopende werkjaar hebben geen recht op terugbetaling van een deel van het lidgeld.

Het lidgeld wordt betaald ten laatste op de deadline, opgegeven in de, door het bestuur bezorgde, uitnodiging tot inschrijving voor het volgende seizoen. In de praktijk is dit altijd een datum tussen eind april en midden mei, tevens de deadline die het KWVBV stelt aan de clubs om hun ploegen in te schrijven voor de volgende competitie. Op die manier is tijdig het engagement van de leden gekend en financieel bevestigd.

Bij betalingsmoeilijkheden kan het bestuur in alle discretie een regeling uitwerken met het lid en/of de ouders.

Zolang het lidgeld niet wordt betaald, kan het bestuur, in samenspraak met de train(st)er, het lid de deelname aan de trainingen en/of wedstrijden ontzeggen.

Een jeugdspeler of jeugdspeelster (nog geen 18 jaar op 1 juli na het seizoen) die kennis wil maken met het volleybal of wil aansluiten bij VC Dentergem kan maximum 1 maand gratis meetrainen. Daarna dient een beslissing te worden genomen, eventueel in samenspraak met de train(st)er, en bij voortzetting, het lidgeld betaald.

b) Niet-spelende ondersteunende leden zijn die leden die als dusdanig door het bestuur worden aanvaard. Deze leden betalen geen lidgeld en worden door het bestuur aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond als niet-spelend lid.

c) Leden kunnen slechts worden uitgesloten op voorstel van het bestuur met een meerderheid van stemmen. Dit kan van toepassing zijn in bvb volgende situaties :

- verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leden en/of trainers

- wangedrag waardoor de naam van de vereniging kan worden geschaad

- het herhaaldelijk overtreden van de hieronder vermelde gedragscode.

De uitsluiting kan slechts gebeuren na overleg met de train(st)er/coach en nadat de betrokkene de kans heeft gekregen zich te verdedigen voor het bestuur.

IV. Gedragscode.

Bij trainingen :

° Het spelend lid is op alle trainingen aanwezig. Bij afwezigheid ingevolge overmacht (ziekte, school, werk, bijzondere familiale omstandigheden etc.) of vertraging verwachten we steeds dat de trainer tijdig verwittigd wordt.

° Trainingen starten en eindigen stipt. Wees dus 10 minuten op voorhand aanwezig.

° Alle leden helpen mee bij het klaarzetten en het opbergen van terrein en/of materiaal.

° Niemand verlaat de training zonder toestemming van de train(st)er.

Bij wedstrijden :

° In geval je niet kan aanwezig zijn, verwachten we steeds dat de train(st)er tijdig verwittigd wordt ten laatste op de laatste training voor de wedstrijd.

° Bij thuiswedstrijden ben je minimum 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de sporthal.

° Uit geen kritiek ten opzichte van teamgenoten, train(st)er en scheidsrechter.

° Respecteer de spelaanwijzingen van train(st)er/coach. Het is uitsluitend hij/zij - of bij afwezigheid van de train(st)er/coach diegene die door hem/haar werd aangeduid- die de ploegopstelling bepaalt.

° Ook op de bank verwachten we blijvende concentratie op de wedstrijd. Moedig je teamgenoten aan.

De vervoerkalender & uitwedstrijden :

° Bij uitwedstrijden wordt er in groep vertrokken aan de sporthal Den Bul in Markegem.

° Zorg ervoor dat je stipt op tijd bent, zodat anderen niet nodeloos hoeven te wachten.

° Als je volgens de vervoerkalender aan de beurt bent en om één of andere reden niet kan rijden, gelieve dan ruim op voorhand, zonder tussenkomst van het bestuur, te wisselen met een andere ouder.

° Een aan de beurt zijnde chauffeur die graag supporters meeneemt moet ervoor zorgen dat er nog voldoende vrije plaatsen in de wagen zijn voor leden dewelke hun ouders niet van dienst zijn.

° Hou ook altijd rekening met een plaats voor de coach die niet zelf hoeft te rijden.

° Om bekeuringen en ongevallen bij het volgen te vermijden, gelieve de snelheidsbeperkingen te respecteren.

Kledij en sporthygiëne :

° Draag steeds sportschoenen.

° Zorg dat je haren niet in je ogen hangen.

° Na iedere wedstrijd moet je douchen.

° De club zorgt voor de wedstrijduitrusting. Draag hiervoor zorg.

° Het aankleden voor en na de activiteiten mag maximaal 30 minuten duren.

° De spelende leden zijn verplicht om de trainingspakken te dragen tijdens de officiële wedstrijden en tornooien.

° Indien leden hun lidmaatschap opzeggen binnen de 2 jaar na aansluiting is men verplicht het trainingspak in goede staat en zonder bijkomende bedrukkingen terug in te leveren. Zo het pak niet of in slechte staat wordt terugbezorgd, dan wordt de volledige aankoopsom van het pak aangerekend aan het lid.

Attitude van leden, ouders, supporters en bestuursleden :

° Wees altijd en overal beleefd.

° Wees sportief en respectvol voor vriend en tegenstander.

° Kritiek en/of aanmerkingen op trainingen, begeleiding, organisatie, etc. kan gemeld worden bij het bestuur van de vereniging.

Clubactiviteiten :

° VC Dentergem organiseert zelf of neemt deel aan extra-sportieve activiteiten die voor de noodzakelijke inkomsten voor de club zorgen. Het bestuur laat aan elk team en/of lid tijdig vooraf weten wanneer welke hulp verwacht wordt.

° Naast aanwezigheid op de trainingen en de wedstrijden, tracht elk lid bij deze extra-sportieve activiteiten aanwezig te zijn en/of mee te helpen.

V. De train(st)ers.

° Elke train(st)er engageert zich ten volle voor onze club.

° De train(st)er leeft de gedragscode voor de leden ook na en is hierin een voorbeeld.

° De train(st)er is een voorbeeld voor zijn/haar team wat betreft stiptheid en netheid. Hij/zij is streng maar rechtvaardig en gedraagt zich altijd opvoedend.

° Hij/zij schept en promoot een positief imago en draagt de club op een positieve wijze naar de buitenwereld uit.

° Hij/zij is bereid tot het volgen van bijkomende opleiding ten bate van zichzelf of van zijn/haar team en dus ook van de ganse club. De onkosten worden door de club gedragen op voorwaarde dat de train(st)er minstens nog 1 jaar aan de club verbonden blijft.

° Incidenten, kwetsuren en sportletsels worden zo snel mogelijk gemeld aan het bestuur.

° In de jeugdcompetities is het naakte resultaat ondergeschikt aan de individuele opleiding, bevordering van de ploeggeest en het geven van speelgelegenheid aan alle leden.

VI. Slotbepalingen.

° Wijzigingen aan dit reglement kunnen worden aangebracht door het bestuur dat met een klassieke meerderheid de wijzigingen aanvaardt.

Leden kunnen steeds voorstellen tot wijzigingen schriftelijk formuleren ten aanzien van het bestuur.

° De vereniging kan worden ontbonden na beslissing van het bestuur genomen met een klassieke meerderheid van stemmen.

In geval van ontbinding wordt, na betaling van eventuele openstaande schulden, het netto overblijvend vermogen ten gelde gemaakt en geschonken aan één of meerdere goede doelen.